HAPPY AT WORK

Projekt Happy at Work s polnim imenom PRIPRAVLJANJE MLADIH NA TRG DELA IN ZADOVOLJSTVO PO COVID PANDEMIJI se s svojim osrednjim ciljem osredotoča na pripravo mladih na vstop na trg dela preko razvijanja njihove psihološke prožnosti in celostnega dviga kompetenc, s čimer se razvija tudi njihov aktiven doprinos k družbi.

V času epidemije COVID-19 in po njej so se na trgu dela izpostavile številne spremembe (npr. digitalizacija delovnih procesov) in problemi mladostnikov pri zaposlovanju (npr. težave z duševnim zdravjem,  zadovoljstvom na delovnem mestu).

Osrednji cilj projekta je torej izobraževanje mladih o vstopu na trg dela v času epidemije COVID-19 in po njej, pri čemer program povezuje različne vidike (npr. vodstvene in digitalne kompetence) in pomembne teme (duševno zdravje, zelene zaposlitve) na spreminjajočem se trgu dela. Projekt ne obravnava le tehničnih vidikov zaposlitve, temveč daje ključni poudarek tudi psihološkim vidikom zaposlitve.

Izvajanje projektnih aktivnosti bo udeležencem v projektu zagotovilo več koristi:
• Pridobivanje pomembnih veščin za uspešno sodelovanje na novem trgu dela po pandemiji COVID-19 ter odpiranje novih priložnosti v smislu dostopa znanja in potrebnih veščin.
• Osvajanje veščin za samoregulacijo, emocionalno odpornost, spoprijemanje s težavami v duševnem zdravju in izgradnjo samodiscipline.
• Krepitev kompetenc spoprijemanja s konflikti in vodstvenih kapacitet.
• Grajenje kompetenc za zeleno zaposlovanje in krepitev prepoznavanja okoljskih problemov ter tega, kako izbira poklica dolgoročno vpliva na naš doprinos k družbi.

Organizirali bomo tudi mednarodni virtualni dogodek, na katerem bodo udeleženci imeli priložnost za mreženje, izmenjavo znanj in izkušenj. Pripravili bomo izobraževalna gradiva za udeležence in širšo javnost.

Projekt, katerega nosilec je INŠTITUT AVISENSA, KAMNICA, izvajamo v mednarodnem partnerstvu – skupaj s partnerjem iz Španije:
ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA

Mednarodno sodelovanje med komplementarnima partnerjema rezultira v prenosu znanja, dobrih praks in metodologij za krepitev in dvig kompetenc ter povečanem dometu projekta.

Za ukrep so bila prejeta finančna sredstva Evropske unije.

Sporočilo na tej podstrani odraža samo stališče avtorja. Evropska komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje zadevno sporočilo.